Zoek |
Tekstgrootte website -+
Voorgevel Herengracht 164 Amsterdam-Centrum Orchidee Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Voorkamer Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Folders Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Voorgevel Herengracht 164 Amsterdam-Centrum Herengracht Amsterdam-Centrum Schilderij Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Decoratie Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Dossiers Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Boeken Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Decoratie Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Dossiers Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Ornament Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Decoratie Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Decoratie Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Orchidee Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Orchidee Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Schilderij Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Decoratie Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Plafondlamp Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum

Stichting en bedrijf

Ondernemingsrecht is een verzamelnaam voor een groot aantal onderwerpen die vaak in samenhang met elkaar aan de orde komen:

1. De personenvennootschap

Samenwerkingsvormen die geen rechtspersoonlijkheid kennen zijn de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. Bij de advisering over een keuze tussen deze vormen en het opstellen van de overeenkomsten kan de notaris een belangrijke rol spelen, vooral daar waar het betreft specifieke afspraken tussen vennoten; denk aan winstverdeling; arbeidsongeschiktheid; overlijden; overname; toetreding van een nieuwe vennoot etc.

2. De B.V. en N.V. en andere commerciële rechtspersonen

De notaris is betrokken bij het ontstaan van een rechtspersoon (BV, NV, Coöperatie, Onderlinge Waarborgmaatschappij en de Stichting Administratiekantoor). Hij zal naast het vaststellen van de statuten, in de oprichtingsfase de ondernemer begeleiden en adviseren. Veelal zal hij met uw accountant of belastingadviseur sparren omtrent de keuze van de juiste structuur. Met hem/haar kunt u van gedachten wisselen over zaken zoals BTW en bestuurdersaansprakelijkheid.

3. Herstructureringen

Notariskantoor Van Ligten & Van Ligten kan u behulpzaam zijn bij de uitbouw van de structuur door middel van creëren van holdingstructuren, verzorgen van fusies en splitsingen, uitgifte van aandelenkapitaal. Veelal in overleg met uw accountant en fiscalist zal de nieuwe structuur worden besproken en uitgewerkt.

4. Overnames

Voor het adviseren en opmaken van overeenkomsten tussen de verkoper en koper is de notaris bij uitstek geschikt door zijn onafhankelijke en onpartijdige positie. De notaris zal veelal samen met de (ver)koper en zijn persoonlijk adviseur overleggen om de gemaakte afspraken in de juiste juridische formuleringen vast te leggen.

5. Opvolgingen binnen familiebedrijf/continuiteitsplanning

Onder een overname moet ook worden begrepen de overdracht van de onderneming tijdens het leven binnen de familie (bijvoorbeeld ouders-kinderen). De notaris is bij uitstek geschikt om met u tijdig de planning uit te werken.

Onderwerpen die daarbij aan de orde komen, raken ook het familierecht. Aandachtspunten zijn:

Fiscale faciliteiten:

Belangrijk voor iedere ondernemer: zijn huwelijkse voorwaarden en testamenten zo opgesteld dat de ondernemersvrijstellingen voor het successierecht voldoende benut worden?

Met het nieuwe erfrecht zijn er nieuwe mogelijkheden gekomen om een bedrijfsopvolging bij testament beter te regelen. Het blijft uiteraard de voorkeur verdienen dit bij leven zoveel mogelijk voor te bereiden, maar ook een ondernemer is niet gevrijwaard van calamiteiten en dus is een goede testamentaire regeling een must voor de ondernemer die de belangen van zijn onderneming (en de waarde van die onderneming) beschermt.

Ook de belastingdienst heeft oog voor de bedrijfsopvolging in verband met overlijden. In de Successiewet is een regeling opgenomen die moet voorkomen dat de bedrijfsopvolger tengevolge van de aanslag successierecht in liquiditeitsproblemen komt, waarmee wellicht zelfs de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. De regeling geldt zowel voor een eenmanszaak, een aandeel in een personenvennootschap als voor een pakket aanmerkelijk-belang aandelen in een B.V.

6. Liquidaties

Ook bij het beëindigen van de onderneming kunnen wij u van dienst zijn. Uit fiscale of financiële overwegingen kan het verstandig zijn een rechtspersoon te beëindigen. De procedure van liquidatie is in de wet vastgelegd. In samenspraak met uw accountant maken wij een draaiboek.

7. De vereniging en de stichting

Bij het oprichten van een stichting of een vereniging is notariële bijstand vereist. De stichting is een rechtspersoon met een ideële doelstelling en zonder winstoogmerk. Voor veel goede doelen is de stichting de rechtspersoon bij uitstek. Stichtingen worden ook veel gebruikt in de zorg, onderwijs, of om ideeën onder te brengen. De inrichting van de statuten is dan ook maatwerk. De wet laat de oprichting van de stichting veel ruimte.

De vereniging is de rechtspersoon die een democratische grondslag heeft. Het bestuur van de vereniging wordt gecontroleerd door de algemene ledenvergadering. Vooral voor sport en belangenbehartiging is de vereniging een passende rechtsvorm.Ook hiervoor geldt: het is maatwerk.

Ook bij het beëindigen van de onderneming kunnen wij u van dienst zijn. Uit fiscale of financiële overwegingen kan het verstandig zijn een rechtspersoon te beëindigen. De procedure van liquidatie is in de wet vastgelegd. In samenspraak met uw accountant maken wij een draaiboek.Bij het oprichten van een stichting of een vereniging is notariële bijstand vereist. De stichting is een rechtspersoon met een ideële doelstelling en zonder winstoogmerk. Voor veel goede doelen is de stichting de rechtspersoon bij uitstek. Stichtingen worden ook veel gebruikt in de zorg, onderwijs, of om ideeën onder te brengen. De inrichting van de statuten is dan ook maatwerk. De wet laat de oprichting van de stichting veel ruimte.De vereniging is de rechtspersoon die een democratische grondslag heeft. Het bestuur van de vereniging wordt gecontroleerd door de algemene ledenvergadering. Vooral voor sport en belangenbehartiging is de vereniging een passende rechtsvorm.

Herengracht 164
1016 BP Amsterdam
Postbus 301
1200 AH Hilversum

T (020) 303 14 00
F (020) 330 31 69
E info@herengrachtnotariaat.nl
Kwaliteitsrekeningen
ABNAMRO NL24 ABNA 0513 8032 11
BTW NL 8530.48.773.B.01
KvK 58459286